Základní informace

Název subjektu: Dětský domov Valašské Meziříčí 

Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování ústavní výchovy a  vzdělávání, naplňování potřeb a zájmů dětí od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 let.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín (www.kr-zlinsky.cz

Organizační struktura

Kontaktní spojení

web: www.ddvalmez.cz

Dětský domov Valašské Meziříčí
Žerotínova 211
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571611588
fax: 571612464
email: reditelka@ddvalmez.cz

Ředitelka, statutární orgán: Mgr. Markéta Šrámková
Tel.: 732 671 996

Zástupce statutárního orgánu a sociální pracovnice: Mgr. Petra Rýpalová

Tel: 737 431 270

Vedoucí vychovatelka:Mgr. Marta Camfrlová
Tel.: 734 366 299

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: Po – Pá 7.00 – 14.00, po dohodě i v jinou dobu.

Bankovní spojení

KB Valašské Meziříčí, č. ú. 683 512 0227/0100

IČ: 62334808
DIČ: CZ6233480
Datová schránka
ID schránky: sdgxe9y

Dokumenty

Výroční zpráva

Vnitřní řád

Vnitřní řád.pdf

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 2023/2024

Rozpočet

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.pdf

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na rok 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k 31.12.pdf

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.pdf

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2023 návrh střednědobého rozpočtu na roky 2024 – 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.pdf

2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k 31.12.

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. schválený upravený rozpočet 2020 pod názvem 2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2021 a návrh rozpočtového výhledu 2022-2023

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Školní vzdělávací program

Všechny dokumenty jsou k dispozici na ředitelství dětského domova.

Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona 4. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytované na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátech nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti ředitelce zařízení, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem na adresu reditelka@ddvalmez.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou se rozumí též elektronická adresa.

c) písemně na adresu

Dětský domov Valašské Meziříčí
Žerotínova 211
757 01 Valašské Meziříčí

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není to žádost ve smyslu zákona.

Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost a stížnost, předložit návrh, podnět či jiné podání lze prostřednictvím ředitelství dětského domova, a to písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky dětského domova, je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa: 

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín,

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

Popisy postupů – návod na řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/4597.html#obsah

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

http://www.msmt.cz/dokumenty

http://www.mpsv.cz/cs/

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019